مامان من برم شتارر؟ ( اجازه گرفتن هامون از مامان نگارش )