هی دلیای دیوس واستا تا بدیلمت ( هامون هستن در حال اب بازی )