تشتمت حالا باید به من کولی بدی ( رخساره خطاب به داداش هامونش )