رخساره بانو در سفری دوباره به الموت همراه با مامان نگار جونش