نشستی هامون با چش پر اشک میاد . یه دو ساعتی باش شوخی میکنی گریش بند بیاد . بعد بهش میگی چی شدی بابایی که گریه کلدی؟

میگه زنت دعبام کلد