رخساره در اولین سفر به الموت همراه با مادرش 

مامان یه تول بدیل خوشدل بچم