وقتی که رخساره داداش رو پیچونده و خاله شیواش مچش رو گرفته :))