بـــــــــــا بــــــــــــــــا نمیسه ناهال با طعم هامون نخولیم حالا؟