بابایـــــــــــــــــــــــی؟ من الان شلوالم تودوم ولی بتشم میله بالا؟