مامان نگار خطاب به رخساره :

دحترم روزت مبارک . بزار موهات رو مرتب کنم خوشگل بشی