بابا : هامون بابا چرا کون برهنه وایستادی ماره نکنه ببرش

هامون : ا؟ بابا هواسم به عکاسی بود نفهمیدم کی بردش :))