دلم و فشال نده دئوس . مامانم شیل داده خولدم بالا میالما