هامون : دیفففونه اون نماخشه از دهنش نفس بده

رسخاره : دهنش بو سیر میده . 

رخساره : بابا تو وزنت کمه جفت پا بپر رو شیتمش تا نفسش بالا بیاد