هووووووک . دقت کنم که بزنم بهخوره به این تیر بعد بهخوره به اون تیر و بهدش بهخوره تو سر دلوازه بان شاخسکولشون و بله تو گل هشتا گل بشه نیشخند