مامانـــــــــی . من الان بدووووووزم !! بازم میدی مث بابام دوزووووو ام؟؟؟؟؟