نتن . د میدم نتن . خرم نتن . الان بعدش میخوای داز بگیری