هامون هستند امادشون میکنیم بفرستیم استدیو عمو ارش پاکزادیناشون جهت ساخت اخرین اهنگ البومشون