اخییش . دیده بابام تفشام نمیندازه نوک پاش بله دشویی:دی