نیدا تن . من و لخت کلده دزاشته اینجا . خب من الان این و بشولم یا این؟