نیدا تن . خب من تا بخوام بزرد بسم با این دوتا خل میسم ته :(