ای حال میده این ته لیوان ابجوی بابا لو بگل اسخل سل میتشم . خستگی از تنم دل میله