یه بار دیگه ببینم سمت دختر من اومدی . دمت رو میکنم غذای موشا میکنم . 

فهمیدی؟