بابایی رفته مامان رو با داداش رو از بیمالستان بیاله . اما من قول میدم تولو بیشتل دوست داسته باسم