یه خونه بساسم . یه زن بدیلم . یکی بزاد مث خودم . یکی هم بزاد مث خودش