رخساره هستند در حال نمایش در گروه تئاتر هنرستان محلمون . قربون دست و پای بلوریش :دی