نگار بانو هستند در حال استراحت دادن به رخساره خانوم